Biopsychosociaal model/SFMPC-model
Het Easycare Instrument is gebaseerd op het biopsychosociaal model. Gezondheid wordt bepaald door de wisselwerking tussen psychische, lichamelijke en sociale factoren. Op deze biopsychosociale wisselwerking zijn ook de SFMPC-domeinen gebaseerd. De afkorting SFMPC staat voor de verschillende deelgebieden: Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief.
Zie ook: www.platformouderenzorg.nl/screening/functionaliteit/SFMPC-lijst/142.

 

Case-finding
Case-finding is een vorm van preventie in de huisartspraktijk. Dit is het opmerken van signalen van ziekte of functionele achteruitgang bij de oudere die los zijn van de klachten waarmee die oudere op het spreekuur komt. Een voorbeeld hiervan is het signaleren van vlekken op de kleding en verlies van aandacht en concentratie bij een oudere die het 3-maandelijkse diabetes-spreekuur van de POH bezoekt en bij wie dit eerder niet geobserveerd is. De POH kan hierop een passende actie ondernemen, bijvoorbeeld door dit signaal bespreekbaar te maken of in het algemeen het dagelijks functioneren uit te vragen.

 

Casemanager
De casemanagersrol kan worden vervuld door: praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of ouderenadviseur. De casemanager stimuleert zelfmanagement en gebruik van hulpbronnen in de omgeving, zowel formele als informele zorg, begeleiding en ondersteuning. Casemanagement omvat ook de coördinatie van zorg.

 

Complexiteit
Wanneer er veel of ingewikkelde zorgvragen zijn, dan kan er een complexe zorgsituatie ontstaan. In dit geval zijn er vaak meerdere verschillende hulpverleners betrokken. Complexiteit ontstaat vaak op het moment dat de onderlinge afstemming niet goed meer lukt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gebrek aan overeenstemming of door onzekerheid over het te kiezen beleid. Ook kan complexiteit ontstaan als er een sociaal netwerk ontbreekt of als er in het sociaal netwerk een gebrek aan overeenstemming is.

 

Geriatrische probleemanalyse
Dit is onderdeel van het ‘verpleegkundig proces’. Het is de fase van gegevens verzamelen en (verpleegkundige) diagnoses stellen via de PES- structuur.

 

Geriatrische problemen
Easycare-instrument Trap 2/Probleemanalyse gaat uit van veelvoorkomende geriatrische problemen, zoals verminderde mobiliteit, verminderde zintuiglijke waarneming, vallen, incontinentie, depressie, verwardheid en duizeligheid.

 

Kwetsbaarheid
Een oudere is kwetsbaar als zijn/haar reservecapaciteit verminderd is, waardoor de gevoeligheid voor veranderingen in de biopsychosociale context toeneemt, vooral wanneer er onvoldoende compenserende factoren aanwezig zijn (Kempen van J., Perry M., Schers H., Zuidema S., Melis R., Olde Rikkert M., De Iden ca e van kwetsbare ouderen in de eerste lijn. UMC St Radboud / ZOWEL NN 2010).

 

Mantelzorg
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Het gaat hierbij om intensieve zorg voor langere tijd: meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden. Een mantelzorger is geen beroepskracht. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar, bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen (www.rijksoverheid.nl, zoekterm mantelzorg).

 

MDO: multidisciplinair overleg
De betrokken disciplines overleggen op structurele basis in een multidisciplinair overleg. Naast de huisarts kunnen de volgende disciplines deelnemen aan het MDO: (al dan niet op consultbasis) de klinisch geriater, ouderenpsychiater, specialist ouderengeneeskunde, casemanager, wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner (GGZ), fysiotherapeut en ouderenadviseur.

 

Multidisciplinaire samenwerking
Om complexe zorg voor (kwetsbare) ouderen doelmatig te organiseren is multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk. Het Easycare-instrument Trap 2/ Probleemanalyse gaat uit van tenminste de samenwerking tussen arts en de uitvoerder. In veel huisartspraktijken vindt echter multidisciplinaire samenwerking met meerdere disciplines plaats.

 

PES
De PES is een methode waarmee het mogelijk is om de relatie tussen probleem, etiologie en symptomen/signalen te omschrijven.
 

Systematisch opsporen
Opsporing van kwetsbaarheid en complexe problematiek onder ouderen vindt plaats via vastgestelde criteria (bijvoorbeeld leeftijd, polyfarmacie, meer dan drie aandoeningen, etc.). Deze opsporing brengt de groep ouderen sneller en completer in kaart.
 

Zorg- en behandelplan
Per probleem is er een behandeldoel. Het is duidelijk binnen welke tijd en met welke acties het doel is bereikt, evenals onder deelverantwoordelijkheid van welke professional dit plaatsvindt.
 

ZWIP (Zorg- en WelzijnsInfoPortaal)
ZWIP is ontwikkeld om betere zorg en welzijn te verlenen aan ouderen. ZWIP is een innovatieve ICT-ondersteuning in de ouderenzorg. Het fungeert als het ware als een digitale overlegtafel. ZWIP faciliteert en ondersteunt het zorgproces vooral voor kwetsbare ouderen op verschillende punten.

 

Menu