Easycare koppelt welzijn en zorg en zet de oudere écht centraal 

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen op een gestandaardiseerde wijze in kaart wordt gebracht. Kenmerkend is dat het instrument aspecten inventariseert op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Hiermee kan een analyse worden gemaakt van de situatie van de oudere, een diagnose worden gesteld en zo nodig een zorg-, welzijns- of behandelplan worden geschreven.

De Easycare methode bestaat al ruim twintig jaar en wordt inmiddels wereldwijd toegepast. Niet alleen in landen om ons heen als Engeland, Italië en Portugal. Ook in lage- en middeninkomens landen in Azië en Afrika gebruikt men de methodiek. De kracht van Easycare? Het is simpel en effectief. Marcel Olde Rikkert, Hoogleraar geriatrie in het Radboudumc en Dick Herfst, Bestuursvoorzitter ZZG Zorggroep delen hun passie voor de methodiek.

Waarom Easycare?

Zowel het Radboudumc als de ZZG Zorgroep hebben bewust gekozen voor Easycare uit het aanbod van methodieken die ondersteunen bij vroegsignalering en bij het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van ouderen. Dick Herfst: ‘Easycare zet de oudere écht centraal’. Marcel Olde Rikkert vult aan: ‘Waar andere methodieken alleen naar het zorgaspect kijken, kijkt Easycare breed. Gezondheid, wonen en welzijn gaan hier hand in hand en het expliciteert de wensen van de ouderen’.

Samen bepalen, samen beslissen

Marcel Olde Rikkert herinnert zich nog het verhaal van een pastor: ‘Een kwetsbare oudere man. Een man die vanuit zijn achtergrond gewend was om dienstbaar te zijn. De Easycare methode doorbrak dat patroon. Hij kreeg inzicht in wat hij wel en niet wou. En vervolgens durfde hij daar ook voor op te komen en actief over te communiceren met professionals. Samen bepalen, samen beslissen! Dat is de kracht van Easycare’.

De benadering en niet de vragenlijst staat voorop

Easycare bestaat uit vragenlijsten die verschillende facetten belichten. Hoe zit het met het netwerk van de oudere bijvoorbeeld. Voelt men zich veilig? Wat zijn mogelijke lichamelijke of cognitieve beperkingen? En de belangrijkste vraag is waarschijnlijk toch wel: “Indien er één ding gedaan zou kunnen worden om uw situatie te verbeteren, wat zou dat dan zijn?”.  Met alleen het stellen van de vragen ben je er niet. ‘Het laatste wat we voor ogen hebben is om ouderen te reduceren tot object die we onderwerpen aan een standaard vragenlijst’, aldus Olde Rikkert. ‘Het gaat natuurlijk om het daadwerkelijk contact maken met de oudere. Dezelfde taal en woorden gebruiken is daarin cruciaal. De professional put in dat open gesprek continu uit de methodiek die hij in zijn achterhoofd heeft en stelt die vragen die relevant zijn. We leren professionals om ouderen in de “lead” te krijgen door middel van motiverende gespreksvoering.’

Een methodiek voor cure, care en welzijn

‘Easycare sluit naadloos aan op onze missie’, vertelt Herfst. ‘ZZG Zorggroep zet sterk in op het voorkomen van gezondheidsklachten. Wat ons met name aanspreekt is dat Easycare een methodiek is die sectorbreed en sectoroverstijgend bruikbaar is. Dan heb je het in mijn ogen pas écht over de klant en patiënt centraal zetten. Het biedt eenduidigheid in aanpak, eenduidigheid in taal en interprofessionele samenwerking en afstemming. We moeten afscheid nemen van de tijd waarin ieder voor zich op pad ging met zijn eigen methode, gedreven vanuit zijn eigen organisatie en professie. Een werkwijze die bovendien belastend is voor de kwetsbare oudere’. Het nieuwe financieringssysteem dwingt partijen al tot intensievere samenwerking. Maar dat gaat niet vanzelf. Zo weet ook Marcel Olde Rikkert, ‘Professionals die met Easycare gaan werken worden niet alleen in de methodiek maar ook in gespreksvaardigheden en in het interprofessioneel samenwerken geschoold. We bieden daarbij ook een digitaal platform om de samenwerking – naast het fysieke multidisciplinaire overleg – ook online vorm te geven. We zetten daar het zorg- en welzijnsinformatieportaal: ZWIP bij in’.

Privacywetgeving loopt achter op ontwikkelingen

‘Nu we in Gelderland de kunst van het samenwerken beheersen doet zich wel een ander frictiepunt voor, namelijk de privacywetgeving’, gaat Olde Rikkert verder. Zo mag bijvoorbeeld een welzijnsmedewerker volgens de wet geen zorgproblemen inventariseren. De wetgeving loopt hiermee achter op actuele ontwikkelingen. ‘We gaan echter niet wachten tot aanpassing van de wet op dit onderdeel. Wat we wel doen? Dit gezamenlijk bespreken en duidelijke afspraken maken waar we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen en dat vastleggen. We houden vast aan het uitgangspunt: patiënt en klantgericht werken staat voorop!’.

Ouderen die Easycare kennen zijn enthousiast

Dick Herfst en Marcel Olde Rikkert hebben als ambitie dat halverwege 2017 Easycare landelijk bekend is en ook gebruikt wordt. ‘Dat biedt veel voordelen. Als we op grote schaal met een zelfde aanpak werken kunnen we veel informatie en kennis uitwisselen en kan een aanpak alleen maar doorontwikkeld en verbeterd worden. Ook biedt het aanknopingspunten voor beleidsmakers. Maar belangrijker nog: het is een methode die de klant écht centraal stelt. Ouderen in Gelderland die Easycare kennen zijn dan ook heel enthousiast. Zij vragen zelf steeds vaker om Easycare en dat is precies zoals het moet gaan’ eindigt Dick Herfst.

Meer weten en aan de slag met Easycare?

Op www.easycare.nl vindt u meer informatie. U kunt er de vragenlijsten downloaden, het handboek bestellen en u vindt er het actuele scholingsaanbod.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu